Landschapsarchitectuur

Ons Nederlandse landschap heeft een complex en lange geschiedenis achter de rug met natuurlijke en menselijke invloeden. Om een beeld te krijgen van de wording van het landschap beginnen we vaak met een soort biografie.

Hierin wordt het ontstaan en de veranderingen van het landschap in beeld gebracht. Na deze stap volgt vaak een ontwikkelingsplan of een ontwerp.

Voor de dijkverbetering Lauwersmeerdijk – Vierhuizergat hebben we de geschiedenis en de cultuurhistorische waarden van het landschap en onderdelen daarvan in beeld gebracht ten behoeve van de planontwikkeling. 2. Bij de functiewijziging van een boerderij in Drenthe hebben we de geschiedenis van een boerenerf in beeld gebracht om uiteindelijk de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten te behouden en mee te nemen in de planontwikkeling. 3. Analysekaart van een groenstructuur op hoofdlijnen